Na terenie Miasta Bydgoszczy rozróżniamy następujące rodzaje koszy na odpady:

1. uliczne

W Bydgoszczy znajduję się łącznie 2.116 szt. koszy ulicznych.

Zgodnie z § 7.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Uchwała Nr XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 kwietnia 2015 r.) „kosze uliczne, o minimalnej pojemności 35 l, powinny być rozstawione w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, na przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych, w parkach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego”.

Zgodnie z obowiązującą umową wykonawca opróżnia kosze uliczne, ujęte w wykazie, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia. Łączna ilość koszy podyktowana jest dostępnymi środkami finansowymi.

W Bydgoszczy w poszczególnych rejonach miasta znajdują się następujące ilości koszy ulicznych:

Rejon I – 107 szt.

Rejon II – 221 szt.

Rejon III – 259 szt.

Rejon IV – 686 szt.

Rejon V – 173 szt.

Rejon VI – 180 szt.

Rejon VII – 118 szt.

Rejon VIII – 205 szt.

Rejon IX – 167 szt.