Rada Miasta Bydgoszczy, uchwałą nr XXVII/499/16 z dnia 23 marca 2016 r., przyjęła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu umożliwienie dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dla których wymagane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i przyłączenie jej do miejskiej sieci kanalizacyjnej, znajdujących się na terenie miasta Bydgoszczy. Dofinansowanie przewidziane jest dla stowarzyszeń ogrodowych powołanych wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.). Dofinansowanie z budżetu Miasta przyznawane jest w wysokości 30% udokumentowanych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 500 zł w przeliczeniu na jedną przyłączoną do kanalizacji działkę, o której mowa w przepisach ww. ustawy. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Uchwała nr XXVII 499 16