BADANIA JAKOŚCI POWIETRZA

Home / BADANIA JAKOŚCI POWIETRZA

ystem monitorowania stanu jakości powietrza na terenie Bydgoszczy realizowany jest przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy. Stanowi on źródło informacji na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście oraz podstawę do oceny jego jakości. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Bydgoszczy prowadzi pomiary na dwóch automatycznych stacjach pomiarowych przy ul. Warszawskiej oraz na Placu Poznańskim. Ponadto realizuje również pomiar manualny pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji pomiarowej w przy ul. Fieldorfa „Nila”. Wyniki pomiarów dostępne są na stronie: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/station/search

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845):

  • średnioroczny poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 wynosi 20 µg/m3,
  • 24-godzinny poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 wynosi 50 µg/m3 (można go przekroczyć 35 razy w roku),
  • średnioroczny poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 wynosi 40 µg/m3.

W obecnym systemie prawnym, poziom informowania ogłaszany jest na podstawie badań Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ w przypadku, gdy stężenie 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 przekracza wartość 100 μg/m3 natomiast poziom alarmowy ogłaszany jest w sytuacji, gdy stężenie 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 przekracza wartość 150 μg/m3.

Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia lub przekroczenia poziomu dopuszczalnego, poziomu informowania lub poziomu alarmowego określa załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/339/20 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3281).


Rys. 1. Liczba dni ze stężeniami 24-godzinnymi powyżej 50  μg/m3 dla PM 10 (Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rocznych raportów o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim” WIOŚ Bydgoszcz, GIOŚ)


Rys. 2. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w μg/m3 (Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rocznych raportów o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim” WIOŚ Bydgoszcz, GIOŚ).

Miasto Bydgoszcz prowadzi również własne pomiary, za pomocą czujników niskokosztowych, których wyniki mają charakter informacyjno – edukacyjny. Na monitoring miejski składają się:

Pomiary z czujników wskazują chwilowe wartości stężeń zanieczyszczenia powietrza w danym miejscu.

W ramach działań związanych z realizacją projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza”, w dniach od 9 do 11 października 2021 r. zostały wykonane mobilne pomiary stężeń pyłu zawieszonego. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem niskoemisyjnego samochodu – mobilnej stacji pomiarowej. Informacja o wynikach przeprowadzonych badań dostępna jest na stronie:
https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2021/12/mobilne-pomiary-stezen-pylu-zawieszonego-w-bydgoszczy-w-dniach-09-11-10-2021-wyniki/

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz