Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych to:

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (o kodzie 17 01 01),
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż niebezpieczne (o kodzie 17 01 07),
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż niebezpieczne (o kodzie 17 09 04).

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na samodzielny lokal mieszkalny przysługuje raz w roku odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku big-bag. BIG BAG to worek o pojemności 1 m3, który jest przeznaczony na odpady powstałe podczas drobnego remontu w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.

W jaki sposób właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych?

Należy:

 1. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczać opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją,
 2. pobrać worek typu big-bag od przedsiębiorcy∗ odbierającego odpady komunalne w danym sektorze (REMONDIS, PRONATURA, CORIMP), przedkładając potwierdzenie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku zabudowy wielorodzinnej worek pobierany jest przez przedstawiciela gospodarstwa domowego, uwzględnionego w deklaracji przedłożonej przez spółdzielnię, zarządcę, wspólnotę mieszkaniową lub właściciela nieruchomości),
 3. ustawić worek w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów (tj. z zapewnionym dojazdem samochodem ciężarowym i możliwością podniesienia zapełnionego worka przy wykorzystaniu hydraulicznego dźwigu samochodowego),
 4. po zapełnieniu worka zgłosić konieczność jego odbioru, u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbiór odpadów komunalnych w danym sektorze, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą odbioru tych odpadów (osoba pobierająca worek jest zobowiązana w terminie 30 dnia od dnia jego pobrania wykorzystać go lub zwrócić pusty przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w  danym sektorze,  uwzględniając konieczność  zgłoszenia gotowości odbioru  przekazywanych odpadów w wymaganym terminie).

Przypominamy, że do big-baga wrzucamy:

– płytki, panele, ceramika, cegły, płyty regipsowe, urządzenia sanitarne, wiadra po farbach, zaprawach, worki po gipsie i klejach, plastikowe rury, drewno

Nie wrzucamy:

 • azbestu,
 • wełny mineralnej,
 • farb i lakierów,
 • papy i onduliny,
 • styropianu budowlanego.


Uwaga
Worek należy wykorzystać zgodnie z jego przeznaczeniem na nieruchomość, w której mieszkaniec prowadzi gospodarstwo domowe i w której mieszka. Nie można wykorzystać worka na innej nieruchomości, nawet będącej własnością mieszkańca pobierającego big-bag, w której nie mieszka.

BIG BAG nie przysługuje przedsiębiorstwom, instytucjom, czy użytkownikom ogródków działkowych.

∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗

PSZOK – Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Powstałe w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy Bydgoszczy mogą także dostarczyć we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonych na terenie miasta Bydgoszczy.

Punkty zlokalizowano przy:

ul. Ołowianej 43 – tel. 52 506 59 23

ul. Jasinieckiej 7a – tel. 52 506 59 24

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25.

Punkty PSZOK są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

 

Zapraszamy do obejrzenia odcinka Bydgoszcz EkoNews poświęconemu odpadom budowlano-remontowym.