Budowa instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy

Home / Budowa instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy

Projekt RPKP.03.01.00-04-0027/18   pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy”

Program operacyjny:    RPO WK-P na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa:   Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie:  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze   źródeł odnawialnych

Wydatki kwalifikowane:  1 466 937,85 zł

Dofinansowanie:     733 468,89 zł

Kierownik Projektu: Mateusz Buza, Zespół ds. Zarządzania Energią,  mateusz.buza@um.bydgoszcz.pl

 

 

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy” został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz