Zanieczyszczenie powietrza

Home / Zarządzanie energią / Zanieczyszczenie powietrza

Ocenę sporządzono na podstawie wyników pomiarów za rok 2016 zgodnie z „Wytycznymi do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2016 rok zgodnie z art.89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE” (GIOŚ, Warszawa, 2017)

W ocenie rocznej wykorzystano wyniki modelowania pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki, wykonanego dla całej Polski, zleconego przez GIOŚ w ramach pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla rok 2016”.

Pył zawieszony PM10 :

Wyniki modelowania wskazują na występowanie obszarów przekroczeń jedynie wartości 24-godzinnych.

Dwutlenek siarki :

Rozkład stężeń dwutlenku siarki na obszarze stref województwa kujawsko-pomorskiego nie wskazuje na występowanie obszarów przekroczeń wartości normatywnych zarówno stężeń 1-godzinnych jak i stężeń 24-godzinnych (wyrażonych jako percentyl 99,7 dla rocznej serii stężeń 1-godzinnych, oraz percentyl 99,2 dla rocznej serii stężeń 24-godzinnych).

Dwutlenek azotu

Rozkład stężeń dwutlenku azotu na obszarze stref województwa kujawsko-pomorskiego nie wskazuje na występowanie obszarów przekroczeń wartości normatywnych.

Benzo(a)piren

Wielkości stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 wskazują na znaczny obszar występowania przekroczeń w skali każdej strefy na obszarze województwa.

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie 4 strefy w województwie (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz strefa kujawsko -pomorska) znalazły się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony powietrza, jeśli wcześniej niepowstały.

O zaliczeniu stref do niekorzystnej klasy C w 2016roku zadecydowały:

W aglomeracji bydgoskiej:

  • ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (ul. Warszawska, Plac Poznański),
  • stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pylePM10 (Plac Poznański)

Pył jest substancją różniącą się od pozostałych zanieczyszczeń powietrza ze względu na pochodzenie. Z jednej strony emitowany jest jako zanieczyszczenie pierwotne podczas różnego rodzaju procesów (antropogenicznych i naturalnych), z drugiej strony powstaje jako zanieczyszczenie wtórne w wyniku przemian jego prekursorów: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku i lotnych związków organicznych. Pojawia się również w wyniku procesów resuspensji z powierzchni ziemi.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz