Od 1 lipca 2013 r. w Bydgoszczy, podobnie jak w całym kraju, obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. To  efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W tym celu dla każdego z dziewięciu sektorów Miasto Bydgoszcz w drodze przetargu wyłoniło przedsiębiorców, którzy odbierają od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie. Przedsiębiorcy w ramach realizacji usług odbierania odpadów komunalnych zobowiązani są do:

  • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w Bydgoszczy, znajdującego się przy ulicy Ernsta Petersona 22, wskazanej w załączniku nr 2 do Uchwały nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r.,
  • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych „Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura” w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28,
  • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do „Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura” w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28.

Zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych mają na celu m.in.:

  1. Uszczelnienie systemu – wszyscy mieszkańcy zostają objęci zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych,
  2. Rozwój „segregacji u źródła” – mniejsze rachunki dla segregujących odpady,
  3. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,
  4. Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie,
  5. Wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia, w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,
  6. Prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  7. Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

pipok-jako-nowy-element-systemu-gospodarowania-odpadami-a-wpgo