W mieście Bydgoszczy oczyszczane jest ok.  460 681 m2 chodników.

Prace polegają na ręcznym lub mechanicznym usuwaniu piasku, śmieci i innych nieczystości oraz chwastów i przerostów traw z całej powierzchni oczyszczanych chodników, schodów i przejść oraz z przylegających do nich części jezdni. Oczyszczanie ręcznie wykonywane jest za pomocą szczotek, mioteł, łopat itp. Oczyszczanie mechaniczne wykonywane jest za pomocą małych zamiatarek mechanicznych posiadających atest dopuszczający je do zamiatania chodników, specjalnych odkurzaczy, wypalarek do chwastów bądź z zastosowaniem środków chwastobójczych – herbicydów.

Prace w zakresie oczyszczania chodników odbywają się na wiosnę w ramach porządków pozimowych oraz interwencyjnie w ciągu roku.

W ramach sprzątania pozimowego oczyszczane są następujące ilości chodników w poszczególnych rejonach miasta:

Rejon I – 14 173 m2

Rejon II – 66 626 m2

Rejon III – 65 062 m2

Rejon IV – 118 110 m2

Rejon V – 29 526 m2

Rejon VI – 43 112 m2

Rejon VII – 13 982 m2

Rejon VIII – 77 640 m2

Rejon IX – 32 450 m2

Obowiązki właściciela nieruchomości:

Zgonie z art. 5 ust. 1. pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.