Ekoprojekty

Home / Ekoprojekty

Zasady ogólne
Projekt może mieć charakter stacjonarny lub terenowy. Działanie powinno aktywizować dzieci, młodzież lub inne grupy wiekowe do działań ekologicznych. Projekt powinien dotyczyć szeroko pojętej tematyki odpadowej, segregacji, selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów oraz dbania o czystość Bydgoszczy, a jego realizacja powinna przyczyniać się do wzrostu świadomości ekologicznej uczestników projektu.

Wnioski można składać przez cały rok. Spośród zgłoszeń przesłanych w danym miesiącu, do 15 dnia następnego miesiąca zostaną wyłonione najlepsze projekty.

Nagrody
Co miesiąc 3 najciekawsze projekty otrzymają nagrody w wysokości do 2000 zł. Nagroda może zostać wykorzystana po zrealizowaniu projektu przez wnioskodawcę, a także w ramach realizacji samego projektu np. na materiały i przedmioty niezbędne do jego organizacji.

Kto może otrzymać nagrodę?
• bydgoskie stowarzyszenia i fundacje,
• bydgoskie placówki oświatowe (szkoły przedszkola),
• bydgoskie uczelnie wyższe,
• jednostki pomocnicze miasta Bydgoszczy – osiedla,
• organizacje pozarządowe działające w Polsce.

Ocena
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję opiniującą powołaną Zarządzeniem Prezydenta Bydgoszczy. Ocenie podlegać będzie efekt ekologiczny projektu w szczególności:
– czy dzięki realizacji danego projektu nastąpi wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu,
– wartości materialne i niematerialne, które działanie po sobie pozostawi oraz możliwość wykorzystania projektu w innych działaniach edukacyjnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz lub inne podmioty,
– czy projekt ma charakter jednorazowy, czy jego efekt ekologiczny będzie trwał także po jego zakończeniu.

Ogłoszenie wyników
Decyzję o przyznaniu nagrody w imieniu Prezydenta podejmuje Zastępca Prezydenta odpowiedzialny za zadania z zakresu edukacji ekologicznej, a wyniki będą podawane do 15 dnia każdego miesiąca na stronie czystabydgoszcz.pl.

Jak składać wnioski
Wnioski można przesyłać w sposób tradycyjny pocztą, złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać pocztą elektroniczną.

Urząd Miasta Bydgoszczy,
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Jezuicka 1, pok. 100A
85-102 Bydgoszcz
email: eko@um.bydgoszcz.pl

Do pobrania
Regulamin
Wniosek
Sprawozdanie
RODO

Edytowana wersja wniosku TUTAJ
Edytowalna wersja sprawozdania: TUTAJ

 

plakat promujący

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz