Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Obowiązek składnia sprawozdań istnieje od stycznia 2012r. Sprawozdanie jest przekazywane Prezydentowi Miasta w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie z odebranych odpadów komunalnych  zawiera:

1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

  • przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  • nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,
  • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
  • wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie półroczne – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł,
  • przekazuje sprawozdanie półroczne po terminie – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.