RPO 2014-2020 Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej

Home / Zarządzanie energią / RPO 2014-2020 Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej

Nazwa programu: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”.

Nazwa osi priorytetowej w ramach programu: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Cel projektu : Podstawowym celem projektu jest zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie poziomu niskiej emisji co przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (ograniczeniu ulegnie emisja szkodliwych gazów do atmosfery (przede wszystkim dwutlenku węgla i pyłów). Dodatkowy problem, oprócz ww. aspektów środowiskowych, który zostanie zniwelowany dzięki realizacji projektu to obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzących ze źródeł konwencjonalnych.

Cel szczegółowy : Celem szczegółowym Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie (Cel szczegółowy 1). Rezultaty projektu omawianego w niniejszym Wniosku w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Działania i okres realizacji

W ramach realizacji projektu przewiduje się działania:

 1. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 2. Montaż mikroinstalacji solarnej.
 3. Promocja.

Planowany okres realizacji projektu to: X.2017 do IX.2018.

O projekcie: Projekt będzie realizowany w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie m. Bydgoszcz, w gminie Miasto Bydgoszcz. W ramach projektu przewidziano zainstalowanie 13 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na 12 budynkach, które są zlokalizowane na terenie Miasta.

Planowane instalacje zostaną wykonane na budynkach użyteczności publicznej (urząd, szkoły, baseny szkolne) należących do Miasta. W ramach projektu zaplanowano następujące instalacje:

 • Urząd Miasta Bydgoszczy, budynek przy ul. Grudziądzkiej (mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 10,45 kWp oraz fototermiczna o mocy 8,78 kW).

W pozostałych budynkach planuje się jedynie mikroinstalacje fotowoltaiczne:

 • Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Czesława Tańskiego

 • Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Czesława Tańskiego (basen)

 • Zespół Szkół Medycznych

 • Zespół Szkół Medycznych (basen)

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (basen)

 • Zespół Szkół Nr 7

 • Zespół Szkół Nr 10

 • Zespół Szkół Nr 25

 • Zespół Szkół Samochodowych

 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Kochanowskiego

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz