Miasto Bydgoszcz utrzymuje rowy na terenach stanowiących własność miasta. Na gruntach rolnych mają one funkcję melioracyjną czyli regulują stosunki wodne w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiają jej uprawę oraz chronią użytki rolne przed powodziami. Na pozostałych gruntach rowy są urządzeniami stanowiącymi ważną rolę w kształtowaniu zasobów wodnych.

Rowy na gruntach rolnych, położone na działkach miejskich (utrzymywane przez Miasto Bydgoszcz), pełniące funkcje melioracyjne:

  1. System melioracyjny Łęgnowo: Składa się z rowów o łącznej długości 5 379 m. System położony jest po prawej stronie szosy Bydgoszcz – Solec Kujawski na terenach częściowo wykorzystywanych rolniczo.
  2. System melioracyjny Piaski: Składa się z rowów o łącznej długości 2 801m, które odwadniają tereny częściowo rolnicze (ogrodnictwo), znajdujące się między ulicami Szamarzewskiego i Piaski. Po uchwaleniu mpzp Piaski Dolny Taras sukcesywnie postępuje zmiana sposobu użytkowania terenów odwadnianych z rolniczego na budownictwo jednorodzinne.
  3. Rów G w dzielnicy Prądy: Odcinek rowu konserwowany przez miasto posiada długość 1 025 m i zaczyna się od granicy z gminą Białe Błota i biegnie wzdłuż ogródków działkowych Formet oraz w sąsiedztwie Kanału Bydgoskiego, uchodząc do Kanału Bydgoskiego w okolicach śluzy Prądy.
  4. System melioracyjny Fordon: Składa się z rowów o łącznej długości 2 871 m i odwadnia tereny rolnicze znajdujące się między wałem przeciwpowodziowym a ulicą Bora-Komorowskiego i Wyzwolenia. Rowy uchodzą do starorzecza rz. Wisły, m.in. byłego osadnika ściekowego „Łoskoń”, skąd są przepompowywane przez wał przeciwpowodziowy do Wisły.
  5. Rów przy ul. Zamczysko: Bierze początek z prywatnych stawów, następnie przebiega pod ulicą Zamczysko przez grunty rolne, które obecnie są wyłączane z produkcji rolniczej i przeznaczane pod budownictwo jednorodzinne. Rów jest konserwowany na odcinku 1 160 m.

Rowy i cieki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych (parki), położone na działkach miasta (interwencyjnie utrzymywane przez miasto):

  1. Ciek w Parku nad Starym Kanałem: Bierze początek przy nasypie kolejowym a następnie płynie wzdłuż niego przechodząc pod ulicą Nakielską. Przebiega przez Park i uchodzi do Kanału Bydgoskiego pomiędzy placem zabaw a kościołem. Długość cieku to 1.381 m.
  2. Ciek uchodzący do stawu w Parku Czerwonego Krzyża: Bierze swój początek w okolicach cmentarza przy ul. Lotników a uchodzi do stawu w Parku przy ul. Czerwonego Krzyża. Nadmiar wód przelewa się do kanalizacji znajdującej się na terenie Fabryki Obrabiarek do Drewna przy ul. Nakielskiej. Długość cieku to 184 m.
  3. Rowy w Parku Centralnym: Rowy w liczbie czterech znajdują się pomiędzy Mostem Pomorskim a HSW „Łuczniczka”. Uchodzą do rzeki Brdy. Długość rowów to 380 m.