W nowym roku opłaty za odpady komunalne oraz numery rachunków indywidualnych bez zmian

Przypominamy, że numery rachunków indywidualnych do regulowania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualne stawki opłat tutaj. Nie ma potrzeby składania corocznych – nowych deklaracji.

W roku 2018 nadal będą obowiązywały dotychczasowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

pojemnik/worek żółty: papier, metale, tworzywa sztuczne,

pojemnik/worek zielony: szkło

pojemnik brązowy: odpady zielone (trawa, liście)

pojemnik szary/czarny: pozostałe zmieszane odpady resztkowe.

Jeśli masz wątpliwość gdzie wrzucić dany odpad sprawdź w wyszukiwarce tutaj

Nowe zasady segregacji odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) będą obowiązywały w Bydgoszczy od 1 stycznia 2020 r. Wówczas odpady będą zbierane u źródła w podziale na pięć frakcji: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie precyzuje m.in. kolory pojemników i worków, do których będzie należało zbierać określone rodzaje odpadów.

Wszelkie informacje dla właścicieli/zarządców nieruchomości w tym zakresie będą zamieszczanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz